تاییدیه ها و مجوزها

تاییدیه ها و مجوزها

تاییدیه ها و مجوزهای توسن صنعت آپادانا

_

گواهی عضویت انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسن صنعت آپادانا

پروانه بهره برداری کارخانه تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن توسن صنعت آپادانا

گواهینامه استاندارد تجهیزات آبیاری ، قطره چکان ها و لوله های قطره چکان دار توسن صنعت آپادانا

جواز تاسیس توسن صنعت آپادانا

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه توسن صنعت آپادانا

گواهینامه ایزو 9001 توسن صنعت آپادانا

پروانه استاندارد لوله هلی پلی اتیلن سخت توسن صنعت آپادانا

پروانه استاندارد لوله هلی پلی اتیلن سبک توسن صنعت آپادانا

تاییدیه فود گرید توسن صنعت آپادانا

لیست تولید کنندگان گرید آ لوله پلی اتیلن توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی ماشینها و ادوات کشاورزی لوله 32 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی ماشینها و ادوات کشاورزی لوله 16 – 5 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی ماشینها و ادوات کشاورزی لوله 63 – 8 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی لوله قطره چکان دار توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی لوله قطره چکان دار 16 – 30 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی لوله قطره چکان دار 16 – 20 توسن صنعت آپادانا

تاییدیه جهاد کشاورزی نوار آبیاری قطره ای 20 سانتیمتری توسن صنعت آپادانا